• معرفي بخشداران
 •  

  معرفي بخشداران شهرستان ملاير

  نام

  نام خانوادگي

  سمت

  محل خدمت

  تاريخ شروع به خدمت

  عکس

   

  محمد رضا

   

  بشري

  بخشدار

  بخش مرکزي

   

   

    

  مسعود

   

  وفائي زاده

  بخشدار

  بخش جوکار

   

   


  مصطفي

   

  عبدالملکي

  بخشدار

  بخش سامن

   

   

   

  محمد

   

  فارسي

  بخشدار

  بخش زند