• معرفي بخشداران
 •  

  معرفي بخشداران شهرستان ملاير

  نام

  نام خانوادگي

  سمت

  محل خدمت

  تاريخ شروع به خدمت

  عکس

  محمد رضا

  بشري

  بخشدار

  بخش مرکزي

   

   

  فرهاد

   

  جهانيان

  بخشدار

  بخش جوکار

   

  مصطفي

  عبدالملکي

  بخشدار

  بخش سامن

   

  حميد

  اميدي

  بخشدار

  بخش زند