اجتماعي
1398/08/13
  • ديدار مدير کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان همدان با معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير:

    بهناز ضرابي زاده،مدير کل کانون کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان همدان با معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير ديدار نمود.
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري در روز جاري، بهناز ضرابي زاده، مدير کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان همدان، معاون و رئيس کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شهرستان ملاير با قدرت اله ولدي، معاون استان و فرماندار ويژه شهرستان ملاير ديدار و به تشريح وضعيت کيفي و کمي کانون در شهرستان پرداختند.